Educatiounsministere Luxembourg: Procédure législative vum Projet de loi 7994. Eng Informatiounsveranstaltung.

Am Kader vun der Procédure législative vum Projet de loi 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, organiséiert de ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse dräi Informatiounsveranstaltunge fir de Projet de loi z’erklären an Froen dozou ze beäntweren. Dës Séance wenden sech un d’Vertrieder vun Interessensgruppen an de Beräicher vun der Kanner- a Familljenhëllef a vum Jugendschutz. Dowéinst wéilte mer Iech an Är Mataarbechter häerzlech invitéieren un enger vun dëse dräi Veranstaltungen deelzehuelen. Fir Gedrénks a Gebäck ass och gesuergt.
D’Informatiounsséance fannen am an de Gebaier vun der Universitéit um Kierchbierg (Sall BC A.12, Block A, 1. Stack) un folgenden Date statt:
1. Juni 2022 (8.30-12.00)
2. Juni 2022 (8.30-11.30)
9. Juni 2022 (8.30-12.00)
Mer géingen Iech bieden, Iech w.e.g. beim Fanny Dedenbach (stephanie.dedenbach@men.lu) bis spéitstens fënnef Deeg virun der Informatiounsséance anzeschreiwen, fir dass mer sécherstelle kënnen, dass genuch Iessen a Gedrénks fir all Participant do ass.

Mat beschte Gréiss,
Gilles Dhamen a Fanny Dedenbach

 

Dans le cadre de la procédure législative relative au projet de loi 7994 portant aide, soutien et protection aux mineurs, aux jeunes adultes et aux familles, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse invite les représentants des secteurs de l’aide à l’enfance et à la famille et de la protection de la jeunesse à assister à l’une des trois séances d’information sur le nouveau projet de loi. Lors de ces séances, il s’agira d’expliquer le projet de loi et de répondre aux différentes questions qui se posent dans ce contexte.
Ainsi, nous vous invitons, ainsi que vos collaborateurs, à participer à l’une de ces réunions qui se dérouleront dans les locaux de l’Université du Luxembourg au Kirchberg (salle BC A.12, bloc A, 1er étage) aux dates suivantes :
1er juin 2022 (8.30-12.00)
2 juin 2022 (8.30-11.30)
9 juin 2022 (8.30-12.00)
Merci de bien vouloir vous inscrire au plus tard cinq jours avant chaque séance chez

Fanny Dedenbach (stephanie.dedenbach@men.lu) pour qu’on puisse assurer l’organisation.

Cordialement,
Gilles Dhamen et Fanny Dedenbach

Ähnliche Beiträge:

Die Vielfalt der sozialen Arbeit in Luxembourg / La diversité du travail social au Luxembourg 2021

  • ARCHIVES
  • National

Seit März 2014 beobachten und dokumentieren wir den Arbeitsmarkt in Luxemburg, im Bereich der Sozialen Arbeit (als…

„Die hohen Zahlen haben uns erstaunt“

  • ARCHIVES
  • National

„Die hohen Zahlen haben uns erstaunt“ SOZIALE ARBEIT Stellenangebote für Erzieher mit Fachdiplom und Bachelor erreichen Rekordwert!…

Assemblée Générale 17.November 2021

  • ARCHIVES

Assemblée Générale / Generalversammlung 2021 Am 17. November 2021 fand im Salle am Duerf zu Itzig/Hesperange die…

Porte Ouverte am 28.01.2022

  • ARCHIVES

Léif Frënn vum LTPES a vum IEES, Mir sinn immens motivéiert fir „endlech“ eng Alumni op d’Been…

2154 Stellenangebote im Jahr 2020 – Newsletter PraxisBüro/Universität Luxembourg

Newsletter des PraxisBüro
  • ARCHIVES

Im aktuellen Newsletter des Praxisbüro erfahren Sie interessante Fakten zum Arbeitsmarkt in der Sozialen Arbeit in Luxemburg…

Qualifizierungsoffensive Soziale Arbeit

  • ARCHIVES
  • National
  • Projekte

Pilotprojekt Erzieherausbildung “Passerelle für GSO-Absolventen“ Es stehen umfangreiche Umstrukturierungen und Reformen im gesamten Ausbildungsbereich der Sozialen Arbeit…